Όροι & Προϋποθέσεις RoomRack Cloud PMS

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η πλατφόρμα RoomRack Cloud PMS παρέχεται αποκλειστικά σε χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, είτε εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι κάποιου ξενοδοχείου (στο εξής “ξενοδόχος”/ “ξενοδόχοι”).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης είναι έγκυροι για όλες τις υπηρεσίες που το RoomRack Cloud PMS προσφέρει σε ξενοδόχους. Οι ξενοδόχοι θα ενημερώνονται για οποιεσδήποτε αλλαγές τυχόν προκύψουν μελλοντικά στους παρόντες όρους, εφόσον αυτές επηρεάζουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Επικουρικές συμφωνίες, τροποποιήσεις και παραρτήματα οφείλουν να επιβεβαιωθούν επίσημα σε γραπτή μορφή από τo RoomRack Cloud PMS.

2. Αντικείμενο και Δικαιώματα Χρήσης RoomRack Cloud PMS

Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, το RoomRack Cloud PMS σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της πλατφόρμας, μέσω μιας αναφοράς ταυτοποίησης χρήστη που παρέχεται από το RoomRack Cloud PMS σε κάποιο βαθμό, και αυτό ισχύει μέχρι το σημείο που σας παρέχεται πρόσβαση και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

Αυτή η άδεια χρήσης σε καμία περίπτωση δεν σας δίνει την άδεια, να: αποθηκεύσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μοιραστείτε, αποκαλύψετε, νοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανέμετε, μεταφέρετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, ανακατασκευάσετε, κάνετε αντίστροφη συναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον κώδικα προγραμματισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα χρησιμοποιείτε μέσα ή με τα Υλικά εκτός από τον τρόπο που σας επιτρέπεται μέσω της παρούσας Συμφωνίας.

Οποιαδήποτε χρήση των Υλικών για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση μας ή την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των δικαιοπάροχων μας, αναλόγως την περίπτωση, απαγορεύεται αυστηρά.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη (username) για κάθε λογαριασμό σας έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω της Εφαρμογής μας. Συμφωνείτε να δώσετε πλήρη, αληθή και ακριβή στοιχεία όταν δημιουργείτε το λογαριασμό σας και έχετε την υποχρέωση να ενημερώνετε τακτικά αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που αρνηθείτε ή αδυνατείτε να το κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του λογαριασμού και την απώλεια των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης (α) να μην παρέχετε τα στοιχεία χρήστη σε όποιον δεν είναι υπάλληλός σας, και (β) να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας είναι πλήρως ενημερωμένα και έχουν συμφωνήσει να συμμορφωθούν με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ο ξενοδόχος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο των προσωπικών του στοιχείων, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οποιοδήποτε λάθος πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο RoomRack Cloud PMS, είτε να διορθωθεί άμεσα από πλευράς του ξενοδόχου.

Ο ξενοδόχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των προσωπικών του πληροφοριών. Ο ξενοδόχος επίσης οφείλει να μεταφορτώνει πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό στην πλατφόρμα, μόνο εφόσον αυτά δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

To RoomRack Cloud PMS διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει, να τροποποιήσει και να ανανεώσει την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και τις ιδιότητες του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και να τροποποιήσει το υπάρχον λογισμικό.

To RoomRack Cloud PMS θα ενημερώνει τους ξενοδόχους για αυτές τις αλλαγές μέσω του λογαριασμού τους.

3. Διαθεσιμότητα

Το RoomRack Cloud PMS είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το RoomRack Cloud PMS είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου, η ποιότητα και η προσβασιμότητα της εφαρμογής ενδέχεται να επηρεαστεί από παράγοντες που βρίσκονται εκτός της επιρροής της Εταιρείας.

Τίποτα σε αυτήν την ενότητα δε θα θεωρείται ως εγγύηση της Εταιρείας για το ότι το RoomRack Cloud PMS είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα του RoomRack Cloud PMS ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης, ή για οποιαδήποτε άλλη αστοχία του δικτύου (π.χ. για αστοχίες δικτύου, καθυστερήσεις δικτύου τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) με συνέπεια ο Χρήστης να μην έχει πρόσβαση στο RoomRack Cloud PMS.

4. Περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα υλικά παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία σας, μπορείτε να ειδοποιήσετε και να ισχυριστείτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στον αρμόδιο υπάλληλό μας.

5. Ευθύνη και Αποζημιώσεις


Βάσει των παρακάτω διατάξεων η νόμιμη ευθύνη του RoomRack Cloud PMS για ζημιές περιορίζεται ως εξής:

– Το RoomRack Cloud PMS φέρει ευθύνη μόνο για τις ζημιές που προβλέπονται τυπικά κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης όσον αφορά σε ζημιές που προκαλούνται από συνήθη εξ αμελείας παραβίαση θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης.
– Το RoomRack Cloud PMS δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από συνήθη εξ αμελείας παραβίαση μη θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης.

– Το RoomRack Cloud PMS δε φέρει καμία ευθύνη στον ξενοδόχο για απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή επακόλουθων, ειδικών, έμμεσων ή παρεπόμενων ζημιών βάσει αιτήματος κάθε είδους ή χαρακτήρα, εκτός εάν το RoomRack Cloud PMS ενήργησε εσκεμμένα ή εκ σοβαρής αμελείας.

– Ο ξενοδόχος πρέπει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να περιορίσει τις ζημιές, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της εκτέλεσης αντιγράφων ασφαλείας ανά τακτά διαστήματα. Περιεχόμενο το οποίο έχει μεταφορτωθεί από τον ξενοδόχο ή οποιονδήποτε τρίτο στην πλατφόρμα του Room Rack Cloud PMS δεν ελέγχεται από μέρους της Εταιρίας.

– Οι ξενοδόχοι φέρουν απόλυτη ευθύνη για το περιεχόμενο και την διαδικτυακή τους παρουσία στην πλατφόρμα του RoomRack Cloud PMS. Οι ξενοδόχοι είναι επιπλέον υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράβαση των νομοθετικών διατάξεων ή/και των χρηστών ηθών. Κατόπιν επιβεβαίωσης και πάντοτε με την ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, το RoomRack Cloud PMS δικαιούται να διαγράψει περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα ή/και τα χρηστά ήθη, να διακόψει άμεσα το συμφωνητικό με τον δημιουργό του περιεχομένου και να εγείρει αξιώσεις για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε στο νόμιμο ιδιοκτήτη του περιεχομένου.

– Ο ξενοδόχος συμφωνεί να μην προβεί σε ενέργειες που επιφέρουν αυτοματοποιημένη παραγωγή προβολών ηλεκτρονικών σελίδων, είτε έχουν σκοπό να επιφέρουν ζημιά ή οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στο λογισμικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του RoomRack Cloud PMS ή/και άλλες ενέργειες που αντιτίθεται στις νομοθετικές διατάξεις και τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε πιθανό τρόπο. Αυτοί οι όροι διέπουν, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμούς, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Τη χρήση ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού, το οποίο μπορεί να βλάψει το λογισμικό ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του RoomRack Cloud PMS

– Τη χρήση bots, spiders, scrapers και άλλων παρόμοιων κακόβουλων προγραμμάτων

– Τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού, το οποίο έχει ως σκοπό τη συλλογή προσωπικών δεδομένων άλλων (ειδικά, αλλά όχι μόνο, για εμπορικούς σκοπούς)

– Την αυτοματοποιημένη παραγωγή μεγάλου αριθμού προβολών ηλεκτρονικών σελίδων

– Άλλες παρόμοιες ενέργειες, με σκοπό τη δυνητική πρόκληση ζημιάς στο RoomRack Cloud PMS.

– Της οποιασδήποτε αξιόποινης παραβίασης του παρόντος συμφωνητικού ή/και των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών του RoomRack Cloud PMS.

– Της οποιασδήποτε αξιόποινης παραβίασης των νομικών δικαιωμάτων τρίτων

– Της οποιασδήποτε κακόβουλης ή εσφαλμένης χρήσης της πλατφόρμας RoomRack Cloud PMS

7. Λοιποί όροι

Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους παρόντες όρους ή στο συμφωνητικό, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης, αποκτά ισχύ μόνο σε γραπτή μορφή. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία ακύρωσης της απαίτησης σε γραπτή μορφή.

Εάν οποιαδήποτε παράγραφος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης είναι ή καταστεί μελλοντικά άκυρη, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Το RoomRack Cloud PMS υποχρεούται να αντικαταστήσει την άκυρη παράγραφο με κάποια έγκυρη, η οποία εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό, κοινό και για τις δύο πλευρές, οικονομικό αποτέλεσμα.

Το παρόν συμφωνητικό βρίσκεται υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία της νομοθεσίας που διέπει την Ελληνική Δημοκρατία της Ελλάδας.